Сеятель 2023

Сеятель 2023

Вес 7,78 гр.

Страна Россия

Источник: slitok-gold.ru/catalog/monetyi/rossijskie-monetyi/zolotaya-moneta-rossii-seyatel-2023-g.v.-ves-chistogo-zolota-778-gr-proba-999